top of page
Αναζήτηση
  • Εικόνα συγγραφέαΓεώργιος Γ. Φύκηρης

N.3869/2010: Διαγραφή χρέους 197.527,01‬ ευρώ και προστασία α' κατοικίας.

Έγινε ενημέρωση: 20 Σεπ 2019

Με την υπ' αριθμόν 5262/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, η εντολέας μας, ρύθμισε τα χρέη της ύψους 242.234.21 ευρώ, υποχρεούμενη να καταβάλει το ποσό των 44.707,20 ευρώ. Έτσι πέτυχε διαγραφή χρέους 197.527,01 ευρώ και να προστατεύσει την α' κατοικία της.

Το κείμενο της αποφάσης:


ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

(ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡ.ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ)


Αριθμός 5262/2018


ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη ..........., την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ...................................

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 24 Νοεμβρίου 2017 για να δικάσει την

υπόθεση:

Της αιτούσας .............. του ................, κατοίκου Αθηνών επί της οδού …….......... αρ……, η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της, Γεωργίου Φύκηρη.

Των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών, οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευση τους (άρθρα 5 Ν.3869/2010 και 748 παρ.2 ΚΠολΔ) και παραστάθηκαν ως εξής:

1. Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία …………………………… και το διακριτικό τίτλο ……………………………, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός …………………… και εκπροσωπείται νόμιμα: α) για απαιτήσεις της ιδίας και β) ως καθολική διάδοχος της …………………………………….., κατά τη διάταξη του άρθρου 75 του Κ.Ν 2190/1920, λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση (ΦΕΚ ……………….), η. οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της, …………………………...

2. Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία ……………………………………., που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ……………….. και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν εμφανίστηκε ούτε παραστάθηκε δια πληρεξουσίου δικηγόρου.

3. Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία ……………………………………., που εδρεύει στην Αθήνα, επί των οδών …………… και ………………… και εκπροσωπείται νόμιμα, ως εκ του νόμου ειδική διάδοχος μέρους των συμβατικών σχέσεων της …………………………….., δυνάμει της υπ'αριθμ. ………………… αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ …………………..), η οποία δεν εμφανίστηκε ούτε παραστάθηκε δια πληρεξουσίου δικηγόρου.

Η αιτούσα με την από 9-10-2012 αίτηση, εκουσίας δικαιοδοσίας, που κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης 5143/2012, ζήτησε τα όσα

αναφέρονται σε αυτήν. Για τη συζήτηση της αιτήσεως αυτής ορίστηκε δικάσιμος αρχική η 9-3- 2016 και κατόπιν αναβολής, ορίστηκε δικάσιμος η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας, κατά την οποία εμφανίστηκαν οι διάδικοι, όπως παραπάνω σημειώνεται. Το δε Δικαστήριο,

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΏΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τις με αριθμούς 6800Γ' και 6798Γ/19-10-2012 εκθέσεις επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Πειραιώς, ………………., τις οποίες μετ' επικλήσεως προσκομίζει η αιτούσα, προκύπτει ότι αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την αρχική δικάσιμο της 9-3-2016 επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στους καθ ων-πιστωτές …………………….και ………………………. Οι τελευταίοι, όμως, δεν εμφανίστηκαν στην παρούσα δικάσιμο, κατά την εκφώνηση της υποθέσεως από τη σειρά του οικείου πινακίου και συνεπώς πρέπει να δικαστούν ερήμην. Το Δικαστήριο, ωστόσο, πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υποθέσεως, σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι, όπως συνάγεται από τον συνδυασμό των άρθρων 271 παρ. 1 και 2,272, 741 και του αναλογικώς εφαρμοζομένου 754 ΚΠολΔ, ενόψει και του ότι η αναβολή της συζητήσεως και η αναγραφή της υποθέσεως στο πινάκιο θεωρείται ως κλήτευση προς όλους τους διαδίκους (άρθρο 226 παρ. 4 ΚΠολΔ),

Με την υπό κρίση αίτηση της, όπως αυτή παραδεκτά συμπληρώθηκε με δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου της που καταχωρήθηκε στα πρακτικά συζητήσεως της παρούσας, αλλά και με τις προτάσεις της (άρθρα 224, 236,256 σε συνδυασμό με τα άρθρα 744,745,751 ΚΠολΔ), η αιτούσα εκθέτει ότι είναι φυσικό πρόσωπο, το οποίο δεν έχει εμπορική ιδιότητα και πτωχευτική ικανότητα και έχει περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη κατάσταση αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς τους πιστωτές της, οφειλές, τις οποίες αναγράφει αναλυτικά κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα. Εν συντομία, η αιτούσα αναφέρει ότι, αν και κατά το χρόνο κατάθεσης της κρινόμενης αίτησης ήταν άνεργη και διέμενε με τη μητέρα της, πλέον εργάζεται, με μηνιαίο μισθό 541,44€, ενώ, λόγω της επελθούσας απώλειας της μητέρας της, σήμερα διαμένει σε ακίνητο ιδιοκτησίας της που βρίσκεται επί της οδού ………………… στα Ανω Πατήσια, το οποίο κατά το προηγούμενο διάστημα εκμίσθωνε, αντί μηνιαίου μισθώματος 350,00€. Ότι ακόμη, από την 16-5- 2007 και μέχρι την 31-8-2012, οπότε και απολύθηκε, εργαζόταν ως υπάλληλος γραφείου, με βασικό μισθό, ύψους 700,00€ περίπου μηνιαίως, τον οποίο συμπλήρωνε το μηνιαίο μίσθωμα που εισέπραττε από τη μίσθωση της σημερινής κατοικίας της. Καταλήγει ότι, εξαιτίας της μείωσης του προσωπικού της εισοδήματος κατά τα τελευταία χρόνια, έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς τους ανωτέρω πιστωτές της, χωρίς προοπτική βελτίωσης και ζητά τη ρύθμιση των χρεών της από το Δικαστήριο, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης οφειλών που προτείνει και την εν συνεχεία απαλλαγή της από τις υπόλοιπες οφειλές, όπως και να εξαιρεθεί από τη ρευστοποίηση το αναφερόμενο στην αίτηση ακίνητο, ήτοι ένα διαμέρισμα πέμπτου ορόφου, επιφανείας 56,00τμ, που βρίσκεται στην Αθήνα, θέση «Πλακάκια» (Άνω Πατήσια) και επί της οδού …………… αριθμός ………..

Με το παραπάνω περιεχόμενο, η αίτηση αρμόδια και παραδεκτά φέρεται για συζήτηση στο Δικαστήριο αυτό, κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 Ν.3869/2010), εφόσον για το παραδεκτό της: α) τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση προσώπου απ' αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (βλ. άρθρο 2 Ν. 3869/2010 προ της ισχύος του Ν.4161/2013), ο οποίος (συμβιβασμός) απέτυχε την 1-10-2012, όπως προκύπτει από την με ίδια ημερομηνία βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού της αιτούσας που έχει συνταχθεί από τον δικηγόρο Γεώργιο Φύκηρη β) κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του αρθρ. 2 παρ. 1 Ν. 3869/2010 από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού, όπως προκύπτει από την ημερομηνία αποτυχίας που αναγράφεται στην ανωτέρω βεβαίωση (1-10-2012), σε συνδυασμό με την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ρύθμισης (10-10-2012) και γ) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση της αιτούσας για ρύθμιση των χρεών της σε άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει εκδοθεί σε προγενέστερο χρόνο απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές της (υπ' αριθμ. 631/20- 12-2017 πιστοποιητικό της Γραμματέως του παρόντος Δικαστηρίου). Επιπλέον, η παρούσα αίτηση παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση μετά : α) τη νομότυπη κλήτευση των μετεχόντων πιστωτών β) την κατάθεση στη γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού των εγγράφων του άρθρ. 4 παρ. 2 και 4 Ν.3869/2010 (προ της ισχύος του Ν.4161/2013), ήτοι της ως άνω από 1-10-2012 βεβαίωσης αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού και της από 2-11-2012 υπεύθυνης δήλωσης της αιτούσας, γ) την αποτυχία του δικαστικού συμβιβασμού, δοθέντος ότι δεν έχει γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέτησης οφειλών από τους μετέχοντες στη δίκη πιστωτές (βλ. τις έγγραφες παρατηρήσεις των καθ'ων-πιστωτών). Περαιτέρω, η υπό κρίση αίτηση είναι αρκούντως ορισμένη, απορριπτομένης της αντίστοιχης ενστάσεως της α' των καθ ων, αφού η αιτούσα αναφέρει: 1)μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της, ως φυσικού προσώπου που δεν έχει την πτωχευτική ιδιότητα, 2)κατάσταση του εισοδήματος και της περιουσίας της, 3)κατάσταση των πιστωτών της και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, 4) σχέδιο διευθέτησης οφειλών, 5) αίτημα δικαστικής ρύθμισης των οφειλών, επί αποτυχίας δικαστικού συμβιβασμού και κανένα άλλο στοιχείο δεν απαιτείται για την πληρότητα του ορισμένου της εν λόγω αίτησης. Άλλωστε, τα ελλείποντα στοιχεία που επικαλείται η άνω πιστώτρια (συγκυρίες που οδήγησαν την αιτούσα σε αδυναμία πληρωμής, ακριβής χρόνο ς παύσης πληρωμών, χρόνος ανάληψης δανειακών υποχρεώσεων και εισοδηματική κατάσταση κατά το χρόνο αυτό κλπ.) είναι αντικείμενα αποδείξεως και ανταποδείξεως κατά την έρευνα της ουσιαστικής βασιμότητας και ειδικότερα των όρων της υπαγωγής της αιτούσας στη ρύθμιση του Ν.3869/2010 (βλ, ΑΠ64/2017 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Περαιτέρω, η αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8,9 και 11 του Ν. 3869/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν.4161/2013 (καθόσον επισημαίνεται ότι οι τροποποιήσεις του Ν.4161/2013, πλην όσων ορίζονται στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 19 Ν.4161/2013, καταλαμβάνουν και τις εκκρεμείς κατά την έναρξη της ισχύος του αιτήσεις, ενώ δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α' της Υποπαραγράφου Α4 του Μέρους Β' του Ν. 4336/2015, που καταλαμβάνουν τις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού σύμφωνα με την παρ. 5 του Άρθρου 2 της Υποπαραγράφου Α4 του Ν. 4336/2015). Εφόσον λοιπόν δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και των ανωτέρω πιστωτών της, πρέπει να ερευνηθεί και κατά την ουσιαστική της βασιμότητα, αφού καταβλήθηκαν και τα νόμιμα τέλη συζητήσεώς της (βλ. τα υπ'αριθμ. Π1048941, Π1050701 γραμμάτια προκαταβολής εισφορών και ενσήμων ΔΣΑ).

Η α’ των καθ'ων αρνήθηκε την ένδικη αίτηση και προέβαλε την ένσταση δόλιας περιέλευσης της αιτούσας σε αδυναμία πληρωμής, υποστηρίζοντας ότι αυτή προέβη σε υπέρμετρο δανεισμό, παρ'ότι γνώριζε την αδυναμία της να εξοφλήσει τα δάνεια με βάση τις οικονομικές της δυνατότητες και έτσι περιέφερε τον εαυτό της σε κατάσταση υπερχρέωσης. Η ένσταση αυτή είναι νόμιμη, στηριζόμενη στο άρθρο 1 Ν.3869/2010 και πρέπει να εξεταστεί στην ουσία της. Επιπλέον, η ίδια πιστώτρια προέβαλε την ένσταση καταχρηστικής άσκησης της υπό κρίση αιτήσεως, υποστηρίζοντας ότι η αιτούσα δεν επικαλείται αναπάντεχα γεγονότα που να δικαιολογούν τον ισχυρισμό της ότι βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής, αλλά επιδιώκει να υπαχθεί η δανειοδότηση της στις διατάξεις του Ν.3869/2010, προκειμένου να διαγραφούν τα χρέη της, προτείνοντας μάλιστα την καταβολή ποσών δυσανάλογων σε σχέση με το ύψος των οφειλών της. Η ένσταση αυτή πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμη, διότι τα παραπάνω επικαλούμενα πραγματικά περιστατικά και αληθή υποτιθέμενα, δεν καθιστούν καταχρηστική την άσκηση του ένδικου δικαιώματος της αιτούσας, καθόσον η κατάθεση της κρινόμενης αίτησης για τη ρύθμιση των χρεών της με απαλλαγή από αυτά, παρέχεται από τις διατάξεις του Ν.3869/2010, όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και βρίσκει τη νομιμοποίηση της ευθέως στο ίδιο το κοινωνικό κράτος δικαίου. Εξάλλου, ο ίδιος νόμος αξιώνει μεν από τον οφειλέτη τη σύνταξη της αίτησης με στάθμιση των δικών του συμφερόντων και αυτών των πιστωτών, πλην όμως αυτός δύναται να προτείνει στα πλαίσια του άρθρου 8 παρ. 5 και χαμηλών καταβολών σχέδιο πληρωμών. Σε κάθε περίπτωση, αν το Δικαστήριο κρίνει μη εύλογο και αποδεκτό το σχέδιο αποπληρωμής του οφειλέτη, επεμβαίνει και διαμορφώνει αυτό, αποκλίνοντας από τα αιτηθέντα (βλ. I. Βενιέρης-Θ,Κατσάς, Εφαρμογή του Ν 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, έκδοση 3η, 2016, σελ. 250, ΕιρΝίκαιας 4/2014 ΝΟΜΟΣ).

Από την ανωμοτί κατάθεση της αιτούσας, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την απόφαση πρακτικά συνεδριάσεως του Δικαστηρίου τούτου και από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, για κάποια από τα οποία γίνεται ιδιαίτερη μνεία κατωτέρω, χωρίς πάντως να παραλείπεται κανένα κατά την εκτίμηση της ουσίας της υπόθεσης, από τις ομολογίες που συνάγονται από τους ισχυρισμούς των διαδίκων (άρθρο 261, 352 ΚΠολΔ) και από τα διδάγματα της κοινής πείρας που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο (άρθρο 336 παρ. 4 ΚΠολΔ) σε συνδυασμό και με την αυτεπάγγελτη έρευνα των γεγονότων (άρθρο 744ΚΠολΔ), αποδείχθηκαν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά που ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης: Η αιτούσα, ηλικίας 41 ετών, είναι άγαμη και από 16-5-2007 έως 31-8-2012 εργάστηκε ως υπάλληλος γραφείου στην εταιρία ………………………, με μηνιαίες αποδοχές που - τον τελευταίο χρόνο της εργασίας της- ανέρχονταν στο ποσό των 894,70€ (μεικτά). Από τη θέση αυτή απολύθηκε κατά την ανωτέρω ημερομηνία, λαμβάνοντας αποζημίωση απόλυσης ύψους 1.565,73 (βλ την από 30-6-2012 καταγγελία σύμβασης εργασίας). Την 4-9-2012 ενεγράφη στον ΟΑΕΔ (ΑΜ ……………), από τον οποίο επιδοτήθηκε με τα ποσά που αναφέρονται παρακάτω και μετά από ένα διάστημα ανεργίας εργάστηκε, κατά το έτος 2015, στην εταιρία …………………………, με μηνιαίες αποδοχές 495,24€ και πλέον, από τον Απρίλιο του έτους 2016 εργάζεται, ως υπάλληλος γραφείου, στην εταιρία πληροφορικής «………………………………… με καθαρές μηνιαίες αποδοχές, ύψους 541,54€ (βλ. μισθοδοτική κατάσταση Οκτωβρίου 2017). Την κύρια κατοικία της αποτελεί η υπό στοιχεία Έψιλον κεφαλαίο τρία (Ε-3) οριζόντια ιδιοκτησία-διαμέρισμα του πέμπτου ορόφου, επιφανείας κυρίων χώρων 56,00 τ.μ., έτους κατασκευής 1970, που βρίσκεται σε πολυκατοικία, κείμενη στο Δήμο Αθηναίων στη θέση «Πλακάκια» Πατησίων και επί της οδού …………….αρ…………., με σημερινή αντικειμενική αξία ύψους 48.384,00€ (βλ δήλωση εκκαθάρισης ΕΝΦΙΑ 2017).Το εν λόγω ακίνητο περιήλθε στην αιτούσα από κληρονομιά της γιαγιάς της, την οποία αποδέχθηκε με την υπ'αριθμ. ………………….. πράξη δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς της Συμβολαιογράφου Αμαρουσίου, Ειρήνης Χρα. Κωνσταντινίδη. Προκειμένου να ενισχύσει το εισόδημα της, η αιτούσα εκμίσθωνε το παραπάνω διαμέρισμα μέχρι το 2013 και η ίδια φιλοξενούνταν από τη μητέρα της, στην οικία της τελευταίας επί της οδού ………………..αρ,………. Ωστόσο, λόγω της αδυναμίας της να το εκμισθώσει τα τελευταία χρόνια, αλλά και εξαιτίας του επελθόντος θανάτου της μητέρας της στις 22-7-2017, η αιτούσα ξεκίνησε να διαμένει πλέον μόνιμα σε αυτό. Ακολούθως, από την παράθεση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων που προσκομίζει η αιτούσα για τα έτη 2007-2016, προκύπτει ότι το ετήσιο εισόδημά της (προ φόρου) ανήλθε το έτος 2007 στο ποσό των 11.812,49€ από μισθωτές υπηρεσίες, το έτος 2008 στο ποσό των 9.449,99€ από μισθωτές υπηρεσίες, το έτος 2009 στο συνολικό ποσό των 11.168,42€ από ακίνητα/μισθωτές υπηρεσίες, το έτος 2010 στο συνολικό ποσό των 15.321,73€ από ακίνητα/μισθωτές υπηρεσίες/ελευθέρια επαγγέλματα, το έτος 2011 στο συνολικό ποσό των 14.366,02€ από ακίνητα/μισθωτές υπηρεσίες/ελευθέρια επαγγέλματα, το έτος 2012 στο συνολικό ποσό των 13.907,55€ από ακίνητα/μισθωτές υπηρεσίες/ελευθέρια επαγγέλματα (εκ των οποίων 1.565,73€ από αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά και 1.209,60€ λόγω επιδόματος ανεργίας), το έτος 2013 στο ποσό των 3.592,80€ λόγω επιδόματος ανεργίας, το έτος 2014 στο ποσό των 464,26€ από μισθωτή εργασία, το έτος 2015 στο ποσό των 6.864,45€ από μισθωτή εργασία/αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά και το έτος 2016 στο ποσό των 7.811,14€ από μισθωτή εργασία. Περαιτέρω, μέχρι το έτος 2008, όπως η ίδια κατέθεσε, είχε αναλάβει τα παρακάτω αναφερόμενα χρέη, τα οποία θεωρούνται, κατά πλάσμα του νόμου, με την κοινοποίηση της κρινόμενης αίτησης, ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποιήσεως της αιτήσεως (άρθρο 6 παρ.3 Ν. 3869/2010), με εξαίρεση τα εμπραγμάτως ασφαλισμένα στεγαστικά δάνεια, των οποίων ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της παρούσας απόφασης (άρθρο 6 παρ. 3 Ν.3869/10). Ειδικότερα, πιστωτές της αιτούσας είναι: 1)η α'των καθ'ων ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία ………………………. και υπό το διακριτικό τίτλο ………………………..: α)από την υπ'αριθμ. 200812195078000 σύμβαση καταναλωτικού δανείου, για την οποία της οφείλει, μαζί με τους τόκους και τα έξοδα, το ποσό των 9,992,06€, β) από την υπ'αριθμ. 24570101/2008 σύμβαση στεγαστικού δανείου, για την οποία της οφείλει, μαζί με τους τόκους και τα έξοδα, μέχρι την 30-3-2012 (καθώς δεν προκύπτουν οι τόκοι σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.3 Ν.3869/2010 μέχρι του χρόνου συζητήσεως της υπό κρίση αιτήσεως), το ποσό των 67.622.37€. προς εξασφάλιση δε της απαίτησης αυτής έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης για το ποσό των 84.000,00€ επί της κύριας κατοικίας της αιτούσας, 2)η ίδια πιστώτρια ως οιονεί καθολική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία ………………………, λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, δυνάμει της υπ'αριθμ. ………………… εγκριτικής απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και των υπ'αριθμ. ……………… (δις) /…………. και ……………….. ανακοινώσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με βάση τις οποίες καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, με κωδικούς αριθμούς καταχωρίσεως …………. και …………..: α) έναντι της οποίας ευθύνεται ως εγγυήτρια της υπ'αριθμ. 2483344220 σύμβασης καταναλωτικού δανείου (με νέα στοιχεία αναφοράς 3731146), με πρωτοφειλέτρια τη μητέρα της, ……………………., για την οποία της οφείλει, μαζί με τους τόκους και τα έξοδα, το ποσό των 36.306.01€. β) έναντι της οποίας ευθύνεται ως εγγυήτρια της υπ'αριθμ. 2502780820 σύμβασης στεγαστικού δανείου (με νέα στοιχεία αναφοράς 3739146), με πρωτοφειλέτη τον αδελφό της, …………………., για την οποία της οφείλει, μαζί με τους τόκους και τα έξοδα, το ποσό των 64.388.77€. γ) έναντι της οποίας ευθύνεται ως εγγυήτρια της υπ'αριθμ. 2536245720 σύμβασης καταναλωτικού δανείου (με νέα στοιχεία αναφοράς 3455981), με πρωτοφειλέτρια τη μητέρα της, ……………………, για την οποία της οφείλει, μαζί με τους τόκους και τα έξοδα, το ποσό των 20.550.46€. δ) έναντι της οποίας ευθύνεται ως εγγυήτρια της υπ'αριθμ. 2577470520 σύμβασης καταναλωτικού δανείου (με νέα στοιχεία αναφοράς 3461063), με πρωτοφειλέτη τον αδελφό της, …………………….., για την οποία της οφείλει, μαζί με τους τόκους και τα έξοδα, το ποσό των 9.636.89€. ε) έναντι της οποίας ευθύνεται ως εγγυήτρια της υπ'αριθμ. 2618970920 σύμβασης καταναλωτικού δανείου (με νέα στοιχεία αναφοράς 3828146), με πρωτοφειλέτη τον αδελφό της, …………………….., για την οποία της οφείλει, μαζί με τους τόκους και τα έξοδα, το ποσό των 12.420.69€. 3) η β'των καθ'ων ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία ………………………….: α) από την υπ αριθ. 4229605781/2007 σύμβαση καταναλωτικού δανείου, για την οποία-της--οφείλει, μαζί με τους τόκους και τα έξοδα, κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης, το ποσό των 11.468.84€. β) από την υπ'αριθ. 5278900025312047 σύμβαση πιστωτικής κάρτας, για την οποία της οφείλει, μαζί με τους τόκους και τα έξοδα, κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης, το ποσό των 4.500.74€. γ)από την υπ'αριθ. 4917910014444503 σύμβαση πιστωτικής κάρτας, για την οποία της οφείλει, μαζί με τους τόκους και τα έξοδα, κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης, το ποσό των 4.550.18€. 4) η γ'των καθ'ων ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία ……………………………. από τη με αριθμό 4255917053390000/2004 σύμβαση πιστωτικής κάρτας, για την οποία της οφείλει, μαζί με τους τόκους και τα έξοδα, το ποσό των 797,65€ (όπως οι αξίες όλων των ανωτέρω ανέγγυων απαιτήσεων -πλην αυτών της β'των καθ'ων - εισφέρονται με την κρινόμενη αίτηση, δεδομένου ότι δεν προσκομίστηκαν καταστάσεις για το ύψος των οφειλών αυτών κατά το χρόνο κοινοποίησης αυτής στους αντίστοιχους πιστωτές). Συνολικά λοιπόν, η αιτούσα οφείλει στους πιστωτές της το ποσό των 242.234.21€. Από όλα τα ανωτέρω συνάγεται ότι οι τρέχουσες οφειλές της αιτούσας αφορούν κυρίως σε ένά στεγαστικό δάνειο που έλαβε από την α'των καθ'ων για την επισκευή του ακινήτου που περιήλθε σε αυτήν από κληρονομιά το έτος 2007 και αποτελεί την κύρια κατοικία της, καθώς και σε προσωπικές εγγυήσεις, που παρείχε την ίδια χρονική περίοδο, υπέρ της μητέρας της και του αδελφού της στα παραπάνω αναφερόμενα δανειακά προϊόντα, που έλαβαν αυτοί από την ………………………….. (δικαιοπάροχο της α'των καθ'ων), για την κάλυψη των προσωπικών τους στεγαστικών αναγκών (βλ. πρακτικά δίκης). Όσον αφορά στις προσωπικές της δανειακές υποχρεώσεις, συνολικού ύψους μηνιαίες δόσης 600,00€ περίπου, αυτές εξυπηρετούνταν κανονικά από την αιτούσα μέσω του εισοδήματος που είχε από την εργασία της και την εκμίσθωση του διαμερίσματος επί της οδού ………… αρ…………, λαμβανομένου υπόψη και του γεγονότος ότι διέμενε με τη μητέρα της, η οποία τη συνέδραμε στην κάλυψη των δαπανών διαβίωσης της. Εξαιτίας όμως της καθυστέρησης στην καταβολή των αποδοχών της από την εργοδότρια της ……………………….. κατά το τελευταίο διάστημα της εργασίας της σε αυτήν και λόγω της συνακόλουθης απόλυσής της τον Αύγουστο του έτους 2012, η αιτούσα βρέθηκε σε αδυναμία να αποπληρώνει τις οφειλόμενες δόσεις των δανείων της περί τα μέσα του έτους 2012, ενώ η μητέρα της και ο αδελφός είχαν σταματήσει να εξυπηρετούν τα δάνεια που εγγυήθηκε κατά το προηγούμενο έτος περίπου, ένεκα της απώλειας της εργασίας της πρώτης ως μπέιμπι-σίτερ, με μηνιαίες αποδοχές 700,00€ και της μείωσης των εισοδημάτων του δεύτερου, ο οποίος εργαζόταν μέχρι τότε στην εταιρία ………………… με μηνιαίο μισθό ποσού 1.000-1.100,00€ (βλπρακτικά δίκης). Η δημιουργία των πιο πάνω χρεών της αιτούσας μπορεί να οφείλεται εν μέρει και σε αστοχία της, ωστόσο δεν ήταν αποτέλεσμα συνειδητής επιλογής, αφού η ίδια ανέλαβε τις επίδικες εγγυήσεις, προσδοκώντας ότι οι πρωτοφειλέτες θα αποπληρώνουν κανονικά τις οφειλόμενες δόσεις από τα προσωπικά τους εισοδήματα, πράγμα το οποίο συνέβη άλλωστε μέχρι το έτος 2011 (βλ. την από 2-4-2012 βεβαίωση οφειλών της …………………………, όπου οι εν λόγω οφειλές επιβαρύνονται με πολύ μικρά ποσά τόκων και εξόδων). Σήμερα, το μηνιαίο εισόδημα της αιτούσας, προερχόμενο από το μισθό της και τη μηνιαία οικονομική συνδρομή, ύψους 100,00€, που λαμβάνει από τον συνταξιούχο πατέρα της, δεν επαρκεί για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσής της, τις οποίες η ίδια προσδιορίζει στο ποσό των 540,00€ και παράλληλα την κανονική αποπληρωμή των οφειλόμενων δόσεων από τις επίδικες δανειακές συμβάσεις. Υπό τα ως άνω πραγματικά περιστατικά, αποδεικνύεται και ειδικότερα ότι η αιτούσα, η οποία δεν έχει πτωχευτική ικανότητα, έχει περιέλθει, χωρίς δόλο, σε γενική και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των χρεών της, απορριπτομένων των ισχυρισμών της α των καθ'ων περί του αντιθέτου και επομένως, συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του Ν.3869/2010, προκειμένου να ρυθμιστούν οι οφειλές της, όπως ορίζεται στη συνέχεια της παρούσας. Περαιτέρω, από τα στοιχεία που προσκομίζονται προκύπτει ότι, πέραν της προαναφερθείσας κύριας κατοικίας της, δεν υφίστανται περιουσιακά στοιχεία της αιτούσας για την ικανοποίηση των καθ'ων πιστωτών της. Το δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου επί της οριζόντιας ιδιοκτησίας-διαμερίσματος που βρίσκεται στην Αθήνα, επί της οδού ………….. αρ………….., το οποίο κατέλιπε σε αυτήν η μητέρα της δυνάμει της από 18-1-2017 διαθήκης της, που δημοσιεύθηκε με το υπ'αριθμ. ……………………. πρακτικό δημοσίευσης του Δικαστηρίου τούτου, δεν είναι δεκτικό ρευστοποίησης, καθόσον δεν έχει συνταχθεί για αυτό τίτλος κτήσεως, ήτοι συμβολαιογραφική δήλωση αποδοχής κληρονομίας ή κληρονομητήριο (και μεταγραφή αυτών). Έτσι, η ρύθμιση των χρεών της θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές απευθείας στους καθ'ων-πίστωτές της, ο χρόνος των οποίων κρίνεται ότι πρέπει να οριστεί σε πέντε χρόνια (άρθρο 8 παρ. 2, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 16 παρ. 2 Ν. 4161/2013) προς μερική εξόφληση των οφειλών της. Όσον αφορά στο ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, αυτό θα καθορισθεί, αφού συνεκτιμηθούν η οικονομική της κατάσταση, το ύψος των οφειλών της και όσα αναφέρει η ίδια περί των οικονομικών της δυνατοτήτων. Επομένως, το προς διάθεση στους καθ'ων-πιστωτές της ποσό πρέπει να οριστεί σε εκατό ευρώ (100,00€), το οποίο η αιτούσα θα καταβάλλει απευθείας σε αυτούς, εντός των πέντε (5) πρώτων εργασίμων ημερών κάθε μήνα και επί πενταετία, αρχής γενομένης από τον επόμενο μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας. Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών επί πέντε (5) χρόνια θα έχει καταβάλλει το συνολικό ποσό των 6.000,00€. Οι ανωτέρω καταβολές θα συνδυαστούν με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 ρύθμιση, εφόσον δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων των πιστωτών της και προβάλλεται σχετικό αίτημα για εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας της, μετά το οποίο αυτή είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο. Όπως ήδη εκτέθηκε, την κύρια κατοικία της αιτούσας συνιστά η υπό στοιχεία (Ε-3) οριζόντια ιδιοκτησία-διαμέρισμα του πέμπτου ορόφου, κείμενη στο Δήμο Αθηναίων και επί της οδού ……… αρ………., με σημερινή αντικειμενική αξία ύψους 48.384,00€, η οποία δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολογήτου. Συντρέχουν επομένως, στο πρόσωπο της οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του άρθρου 9 παρ.2 του Ν.3869/2010. Στα πλαίσια της ρύθμισης του άρθρου αυτού, θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές, συνολικού ποσού ίσου με το 80% της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας της, δηλαδή ίσου με το ποσό των 38.707,20€ (48.384,00€ Χ 80%), ενώ όσον αφορά στο χρόνο αποπληρωμής του ποσού αυτού, θα πρέπει να οριστεί σε 20 χρόνια. Έτσι, το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 161,28€, δηλαδή 38.707,20€: 240 (20 χρόνια Χ 12). Παράλληλα, θα πρέπει να της χορηγηθεί περίοδος χάριτος 60 μηνών, ώστε να μη συμπέσει η τελευταία αυτή ρύθμιση με την πιο πάνω των καταβολών του άρθρου 8 παρ.2 Ν.3869/2010 και να επιβαρυνθεί με δύο μηνιαίες δόσεις, με κίνδυνο να φανεί ασυνεπής στις υποχρεώσεις της. Η καταβολή λοιπόν, των δόσεων για τη διάσωση της κατοικίας του αιτούντος, θα ξεκινήσει τον πρώτο μήνα μετά την πάροδο των καταβολών του άρθρου 8 παρ.2 Ν.3869/2010, εντός των πρώτων πέντε (5) εργασίμων ημερών εκάστου μηνός και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Από τις καταβολές αυτές θα ικανοποιηθεί προνομιακά η απαίτηση της α'των καθ ων από την υπ'αριθμ. 24570101/2008 σύμβαση στεγαστικού δανείου που είναι εξοπλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια επί του ακινήτου της κύριας κατοικίας της αιτούσας. Μετά δε την εξάντληση του ποσού των 38.707,20€ η αιτούσα θα απαλλαχθεί από το υπόλοιπο των χρεών της, καθώς δεν μπορεί από το νόμο να επιβληθεί άλλη υποχρέωση σε αυτήν.

Σύμφωνα με όλα αυτά, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη κατ' ουσίαν και να ρυθμιστούν οι οφειλές της αιτούσας, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας της, σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό της παρούσας. Η απαλλαγή από τα χρέη της έναντι των καθ ων, τα οποία περιλαμβάνονται στην εμπεριεχόμενη στην αίτησή της κατάσταση θα επέλθει κατά νόμο (αρ. 11 παρ.1 του Ν.3869/2010) υπό τον όρο της κανονικής εκτέλεσης των υποχρεώσεών της. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.6 του Ν.3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην των β'και γ'των καθ'ων και κατ'αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.

ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ τις επί πενταετία καταβολές της αιτούσας προς τους καθ'ων πιστωτές της στο ποσό των εκατό ευρώ (100,00€), συμμέτρως διανεμόμενο μεταξύ τους, το οποίο θα ξεκινήσει να καταβάλλεται εντός των πέντε (5) πρώτων εργασίμων ημερών κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον επόμενο μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας.

ΕΞΑΙΡΕΙ της εκποίησης την κύρια κατοικία της αιτούσας, ήτοι την υπό στοιχεία (Ε-3) οριζόντια ιδιοκτησία-διαμέρισμα του πέμπτου ορόφου, επιφανείας κυρίων χώρων 56,00 τ.μ., που βρίσκεται σε πολυκατοικία, κείμενη στο Δήμο Αθηναίων στη θέση «Πλακάκια» Πατησίων και επί της οδού ……….. αρ……….

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση της ανωτέρω κατοικίας της, το ποσό των 38.707,20€, η αποπληρωμή του οποίου θα γίνει σε 240 ισόποσες μηνιαίες καταβολές των 161,28€. Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει τον πρώτο μήνα μετά την πάροδο των καταβολών του άρθρου 8 παρ,2 Ν.3869/2010, εντός των πρώτων πέντε (5) εργασίμων ημερών εκάστου μηνός και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Από τις καταβολές αυτές θα ικανοποιηθεί προνομιακά η απαίτηση της α'των καθ'ων από την υπ'αριθμ. 24570101/2008 σύμβαση στεγαστικού δανείου. Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου στις ........................ από την Ειρηνοδίκη ........................ σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίασή του, χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


195 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Άρθρο 1 Προσθήκη άρθρων 4Α ως 4Κ για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων υπερχρεωμένων φυσικών

Στο παρόν άρθρο σας παρουσιάζουμε τις αλλαγές στη διαδικασία έκδοσης συναινετικού διαζυγίου. Με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4509/2017 (ΦΕΚ 201 Α/22-12-2017) αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις των άρ

Με την υπ' αριθμόν 7858/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών η εντολέας μας, πρώην έμπορος, είχε χρέη 272.062,74 ευρώ και τελικώς θα καταβάλει το ποσό των 29.207,04 ευρώ, πετυχαίνοντας διαγραφή χρέου

bottom of page